Konkurs za izbor akademskog osoblja - Ekonomija

Date:

Tuesday, February 4, 2020 - 10:35

 

K O N K U R S

za izbor u naučnonastavna zvanja

Izbor kandidata (akademskog osoblja) vršit će se na Fakultetu menadžmenta i javne uprave Internacionalnog univerziteta u Sarajevu za naučnonastavno zvanje asistenta za naučnu oblast „Ekonomija“, kako slijedi:

Saradnik u zvanju asistenta za naučnu oblast Ekonomija – 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

Uslovi: Kandidati za izbor u naučnonastavna zvanja, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u naučnonastavno zvanje propisanih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Uslove koje kandidat za izbor treba da ispunjava su odgovarajući univerzitetski stepen sa najmanje 300 ECTS bodova i najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5.

Sa kandidatom koji bude izabran u naučnonastavno zvanje asistent, IUS zaključuje ugovor na period za koji su izabrani u zvanje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca.

Prednost prilikom odabira kandidata za izbor u zvanje imaju kandidati sa stepenom doktora nauka.

Kandidati/kandidatkinje uz prijavu na konkurs obavezno prilažu slijedeće:

Biografiju / Curriculum Vitae sa bibliografijom;

Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;

Diplomu ili uvjerenje o diplomiranjuo stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj naučnoj oblasti, relevantnu za izbor u akademsko zvanje za koje se raspisuje konkurs (dostavlja se diploma prvog i drugog ciklusa studija);

Dodatak diplomi prvog i drugog ciklusa studija, odnosno uvjerenje o položenim predmetima i ostvarenom prosječnom ocjenom na prvom i drugom ciklusu studija;

Rješenje o priznavanju relevantne visokoškolske kvalifikacije ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja (za kandidate koji su visokoškolsku kvalifikaciju potrebnu za izbor u zvanje stekli u inostranstvu) 1);

Ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje asistenta u skladu sa uslovima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju KS.

__________________

Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju odgovarajuće inostrane visokoškolske kvalifikacije prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog kandidata prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne oblasti za koju se kandidat prijavljuje, dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

IUS je posvećen jednakim mogućnostima i izboru kandidata na osnovu njihovih dosadašnjih rezultata. Takođe, prijave svih adekvatno kvalifikovanih osoba su dobrodošle. Međutim, pošto su žene trenutno nedovoljno zastupljene u ovoj konkretnoj kategoriji rada, prijave ove grupe su posebno dobrodošle.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija neće se vraćati.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe